ENDELIG INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 23. NOVEMBER 2023

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse for perioden: 01.07.2022 – 30.06.2023
  4. Valg af formand
  5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Forslag til ændring af vedtægternes §3 – Medlemmer
  8. Forslag til ændring af vedtægternes §10 – Kredse
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Bilag til dagsordenspunkt 4 – Valg af formand

Hovedbestyrelsen indstiller Eddie Dydensborg

Bilag til Dagsordenspunkt 7 – Forslag til ændring af vedtægternes §3

1

Hovedbestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring for §3 medlemmer – ændringen er markeret med rødt:

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige ansvar for kommunens overordnede økonomifunktion. Dog kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra den øverste leder af kommunens økonomifunktion tillade, at økonomichefer fra de enkelte forvaltninger/magistrater i kommuner, som har mere end 200.000 indbyggere, kan optages som medlemmer af foreningen.

Der kan maksimalt optages 3 medlemmer fra hver kommune. Dog kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra den øverste leder af kommunens økonomifunktion tillade, at der optages flere end 3 medlemmer fra en kommune.

Såfremt et medlem af foreningen skifter til en stilling, der ikke giver adgang til medlemskab af foreningen, kan Hovedbestyrelsen tillige i særlige tilfælde dispensere, således at pågældende kan bevare sit medlemskab i en periode på op til 6 måneder.

Bilag til Dagsordenspunkt 8 – Forslag til ændring af vedtægternes §10

Hovedbestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring for §10 kredse – ændringen er markeret med rødt:

§10 Kredse

Medlemmerne er grupperet i følgende kredse:

Kreds 1. Kommunerne i Region Hovedstaden
Kreds 2. Kommunerne i Region Sjælland
Kreds 3. Kommunerne i Region Syddanmark
Kreds 4. Kommunerne i Region Midtjylland
Kreds 5. Kommunerne i Region Nordjylland

Kredsgeneralforsamling skal være afholdt inden 1. oktober31. december. Kreds 1, 3 og 5 afholder kredsgeneralforsamling i lige år og kreds 2 og 4 i ulige år.

Indkaldelse til kredsgeneralforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

For hver kreds vælges på kredsens generalforsamling en bestyrelse med 3 medlemmer, og 1 suppleant for disse. Valgene gælder for 2 år.

Kredsformanden, der samtidig er medlem af hovedbestyrelsen vælges særskilt.

De to kredsbestyrelsesmedlemmer vælges under et. De to kandidater, der får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen. Hvis to eller flere kandidater opnår samme antal stemmer, foretages lodtrækning.

Derefter vælges 12 suppleanter til kredsbestyrelsen.

Kredsbestyrelsen vælger af og blandt sine medlemmer en næstformand. Næstformanden er samtidig suppleant for formanden i hovedbestyrelsen.

Afstemninger sker ved håndsoprækning medmindre dirigenten eller mindst 5 fremmødte medlemmer stiller krav om skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på kredsbestyrelsens foranledning eller på skriftlig anmodning til denne fra mindst 1/3 af medlemmerne og med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære kredsgeneralforsamling skal være afholdt indenfor 30 dage efter anmodningen.

Kredsbestyrelsen gennemfører arrangementer som netværk og foredrag lokalt i regionen. Møderne kan åbnes for andre end medlemmerne. Kredsaktiviteterne finansieres primært ved træk på hovedforeningens midler. I særlige tilfælde kan aktiviteter finansieres gennem brugerbetaling.

Kredsbestyrelsen er bindeled mellem de lokale medlemmer og hovedbestyrelsen og kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg på relevante områder.

Kredsene fastsætter selv sin forretningsorden.

Tilmeldingsfrist:
torsdag 23. nov 2023
torsdag 23. nov 2023
17.00
 – 18.30
Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2
1577
København
Logo-OEDF