Arbejdsgrundlag

Arbejdsgrundlag-icon

Her er du: 

Foreningsstrategi og aktiviteter - "økonomi til tiden"

Foreningens formål er ifølge vedtægterne:

 • At præge udvikling og effektivisering af den kommunale økonomistyring og øve indflydelse på spørgsmål og problemstillinger inden for økonomiområdet.

 • At være en attraktiv og kompetent samarbejdspartner for relevante aktører i både den private og offentlige sektor.

 • At dele viden og styrke den faglige udvikling og netværksdannelse for chefer og ledere af økonomiområdet i den offentlige sektor.

 • At gennemføre aktiviteter der understøtter lederrollen og en faglig og personlig udvikling af medlemmerne og disses medarbejdere.

I den første beretning har bestyrelsen tilkendegivet, at der skal skabes en fælles vision og strategi, der bl.a. kan udgøre en platform for, at foreningen kan manifestere sig.

Foreningens aktiviteter kan i overensstemmelse med formålet rubriceres under 3 overskrifter –  indflydelse/interessevaretagelse, netværk og faglig udvikling samt ledelse. Nedenfor er angivet en oversigt over de aktiviteter, bestyrelsen ønsker at prioritere.

Søge indflydelse på rammerne for/redskaberne i den kommunale økonomistyring, bl.a. gennem:

 • Talerør de for kommunale økonomichefer ved deltagelse i den kommunaløkonomiske debat.

 • Høringspart vedr. det kommunaløkonomiske område.

 • Kontakt/samarbejde med andre relevante myndigheder og institutioner (nationalt/internationalt). Påvirke lovgivning og regelfastsættelse

 • Samarbejde med Kommunaldirektørforeningen, gerne gennem samarbejde under paraplyen.

 • Samarbejdsaftale med KL.

 • Kontakt med KMD og andre relevante IT-leverandører.

 • Udpegning af medlemmer til relevante udvalg og paneler i KL.

Økonomifagligt netværk og faglig udvikling

 • Faglige arrangementer i kredsene ved faste møderækker og fælles medlemsaktiviteter.

 • Arrangere og medvirke ved relevante faglige seminarer og konferencer – herunder bistå relevante kursudbydere.

 • Deltage i relevante debatter.

 • Samarbejdsaftale med KL (faglige arrangementer og erfaringsudveksling).

 • Kontakt til COK. Deltagelse i programudvalget for økonomichefseminaret på COK.

 • Aftale med KREVI om samarbejde og medvirken i forhold til analyser på det kommunaløkonomiske område.

 • Faglige nyhedsbreve på foreningens hjemmeside.

 • Kontakt til relevante studie- og forskningsmiljøer på universiteter og forskningsinstitutioner.
Arbejdsgrundlag-personer

Ledelse i økonomifunktionen

 • Samspil med og betjening af Økonomiudvalg.

 • Understøtte økonomichefens rolle som professionel og faglig leder.

 • Rekruttering og kompetenceudvikling af økonomimedarbejdere, bl.a. gennem kontakt til uddannelsesinstitutioner og understøttelse af medarbejdernetværk.

Økonomi til tiden!

Økonomidirektørforeningen

…arbejder for enkle og gennemskuelige rammer, der giver mulighed for tidssvarende og ubureaukratisk kommunal økonomistyring.

…bidrager til medlemmernes faglige udvikling gennem vidensformidling og netværk, således at økonomistyringen kan baseres på omfattende og aktuel faglig indsigt.

…sætter medlemmerne i stand til at skabe ledelsesmæssige vilkår, der muliggør varetagelse af relevante økonomiske hensyn.

Diagram-soejle

Download diagrammet som PDF her

Logo-OEDF