Forretningsorden

Vedtaegter-nummer

Her er du: 

Hovedbestyrelsen består af formanden for foreningen og formændene for de 5 kredsbestyrelser.
Formanden for foreningen vælges på foreningens generalforsamling og udøver sine funktioner i henhold til foreningens vedtægter, jf. især § 9 og nærværende forretningsorden.


Foreningen tegnes i alle forhold af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan dog bemyndige kredsformanden til at tegne foreningen i særlige tilfælde.

Der afholdes generalforsamling hvert år i forbindelse med årsmødet, jf. vedtægternes § 11. Generalforsamlingen afholdes i 4. kvartal.


Formanden er på valg i ulige år.


For dagsorden, udsendelse af dagsorden, opstilling af formandskandidat og ekstraordinær generalforsamling henvises til vedtægternes § 11, idet det dog bemærkes, at ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 10 dages varsel. Endelig dagsorden udsendes senest 5 dage før den ekstraordinære generalforsamling.


For regnskab henvises til vedtægternes § 6.


Referat af generalforsamling udarbejdes af hovedbestyrelsen og skal være foreningens medlemmer i hænde senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Konstituering
Det konstituerende hovedbestyrelsesmøde afholdes senest 10 dage efter generalforsamlingen.

 

På det konstituerende hovedbestyrelsesmøde vælger bestyrelsen af og blandt sine medlemmer en næstformand.
Nærværende standardforretningsorden er gældende for hovedbestyrelsens arbejde, såfremt der ikke på det konstituerende møde vedtages ændringer hertil. På det konstituerende møde fastlægges mødeplan for bestyrelsesmøder for det kommende år.

Hovedbestyrelsesmøder
Hovedbestyrelsen mødes efter behov. Det er formanden, der indkalder til bestyrelsesmøder. Endelig dagsorden udsendes senest 7 hverdage før mødet. Der føres beslutningsreferat af møderne. Referatet udsendes til hovedbestyrelsen senest 7 dage efter bestyrelsesmødet.

Bestyrelsesmøderne følger nedenstående standarddagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Nyt fra formanden
4. Nyt fra kredsene
5. Punkter til drøftelse/beslutning
6. Gennemgang af kommende punkter
7. Gennemgang af to-do-liste
8. Eventuelt

 

Hjemmeside
Det påhviler hovedbestyrelsen at sørge for, at foreningens hjemmeside til enhver tid er opdateret med nyeste information fra den samlede forening.

Kredsene
Hovedbestyrelsen tilstræber at sende principielle forslag i høring i kredsbestyrelserne inden behandling.

Formanden tegner foreningen i alle forhold.

Formanden fungerer som mødeleder ved hovedbestyrelsesmøder.
I dennes fravær udøves mødeledelsen af næstformanden.

Fratræder formanden i løbet af valgperioden, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen har pligt til på førstkommende møde at udnævne en ny næstformand blandt hovedbestyrelsens øvrige medlemmer.
Fratræder et ordinært medlem af hovedbestyrelsen i løbet af en valgperiode, indtræder den pågældende kreds næstformand.

Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen har forfald til hovedbestyrelsesmødet, indtræder kredsens næstformand ikke. Ved længerevarende fravær kan formanden for hovedbestyrelsen dog beslutte at indkalde suppleanten.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hovedbestyrelsen sekretariatsbetjenes fra foreningens sekretariat.

Hovedbestyrelsens medlemmer godkender og underskriver forretningsordenen.
Den underskrevne forretningsorden offentliggøres for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside.


Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 24. januar 2008:

Kredsformand Nete Dietrich

Bestyrelsesmedlem Lene Lund-Steffensen (Kreds 1 Hovedstaden)

Bestyrelsesmedlem Alice Jeppesen (Kreds 2 Sjælland)

Bestyrelsesmedlem John Jensen (Kreds 3 Syddanmark)

Bestyrelsesmedlem Klaus Christiansen (Kreds 4 Midtjylland)

Bestyrelsesmedlem Flemming Storgaard (Kreds 5 Nordjylland)

Logo-OEDF