Vedtægter

Her er du: 

Vedtægter for ØDF

Foreningens navn er Foreningen af Kommunale Økonomidirektører/-chefer i Danmark – i dagligt tale Økonomidirektørforeningen (ØDF).

Foreningens hjemsted er formandens adresse.

Foreningens formål er:

 • At præge udvikling og effektivisering af den kommunale økonomistyring og øve indflydelse på spørgsmål og problemstillinger inden for økonomiområdet.

 • At være en attraktiv og kompetent samarbejdspartner for relevante aktører i både den private og offentlige sektor.

 • At dele viden og styrke den faglige udvikling og netværksdannelse for chefer og ledere af økonomiområdet i den offentlige sektor.

 • At gennemføre aktiviteter der understøtter lederrollen og en faglig og personlig udvikling af medlemmerne og disses medarbejdere.


Foreningen virker i et nært samarbejde med KL, Kommunaldirektørforeningen (KDF) og øvrige chefforeninger på det kommunale område.

Som medlemmer kan optages den øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige ansvar for kommunens overordnede økonomifunktion. Dog kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra den øverste leder af kommunens økonomifunktion tillade, at økonomichefer fra de enkelte forvaltninger/magistrater i kommuner, som har mere end 200.000 indbyggere, kan optages som medlemmer af foreningen.

Der kan maksimalt optages 3 medlemmer fra hver kommune. Dog kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra den øverste leder af kommunens økonomifunktion tillade, at der optages flere end 3 medlemmer fra en kommune.

Såfremt et medlem af foreningen skifter til en stilling, der ikke giver adgang til medlemskab af foreningen, kan Hovedbestyrelsen tillige i særlige tilfælde dispensere, således at pågældende kan bevare sit medlemskab i en periode på op til 6 måneder.

Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat.

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Opfylder et medlem ikke længere kravene for medlemskab af foreningen, betragtes dette som en udmeldelse. Undlader et medlem trods påkrav at betale kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med gyldighed for det påbegyndte regnskabsår og opkræves 1 gang årligt ud fra medlemslisten pr. 1. januar til betaling inden udgangen af januar måned.

Regnskabsåret løber fra 1/7 til 30/6. Revideret regnskab forelægges hovedbestyrelsen inden generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Foreningen hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler. Det enkelte medlem hæfter kun med sit indskud.

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 6 personer, en formand og 5 kredsformænd.

Formanden vælges på generalforsamlingen. Formanden vælges for 2 år ad gangen og er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer vælges i kredsene, jf. § 10.

Efter den årlige generalforsamling vælger hovedbestyrelsen af og blandt sine medlemmer en næstformand. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden i perioden indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen udarbejder årligt en skriftlig beretning, som fremlægges på generalforsamlingen og efterfølgende er tilgængelig på hjemmesiden.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Medlemmerne er grupperet i følgende kredse:
 
Kreds 1. Kommunerne i Region Hovedstaden
Kreds 2. Kommunerne i Region Sjælland
Kreds 3. Kommunerne i Region Syddanmark
Kreds 4. Kommunerne i Region Midtjylland
Kreds 5. Kommunerne i Region Nordjylland
 
Kredsgeneralforsamling skal være afholdt inden 31. december. Kreds 1, 3 og 5 afholder kredsgeneralforsamling i lige år og kreds 2 og 4 i ulige år.
 
Indkaldelse til kredsgeneralforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.
 
For hver kreds vælges på kredsens generalforsamling en bestyrelse med 3 medlemmer, og 1 suppleant for disse. Valgene gælder for 2 år.
 
Kredsformanden, der samtidig er medlem af hovedbestyrelsen vælges særskilt.
 
De to kredsbestyrelsesmedlemmer vælges under et. De to kandidater, der får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen. Hvis to eller flere kandidater opnår samme antal stemmer, foretages lodtrækning.
 
Derefter vælges 2 suppleanter til kredsbestyrelsen.
 
Kredsbestyrelsen vælger af og blandt sine medlemmer en næstformand. Næstformanden er samtidig suppleant for formanden i hovedbestyrelsen.
 
Afstemninger sker ved håndsoprækning medmindre dirigenten eller mindst 5 fremmødte medlemmer stiller krav om skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på kredsbestyrelsens foranledning eller på skriftlig anmodning til denne fra mindst 1/3 af medlemmerne og med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære kredsgeneralforsamling skal være afholdt indenfor 30 dage efter anmodningen.
 
Kredsbestyrelsen gennemfører arrangementer som netværk og foredrag lokalt i regionen. Møderne kan åbnes for andre end medlemmerne. Kredsaktiviteterne finansieres primært ved træk på hovedforeningens midler. I særlige tilfælde kan aktiviteter finansieres gennem brugerbetaling.
 
Kredsbestyrelsen er bindeled mellem de lokale medlemmer og hovedbestyrelsen og kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg på relevante områder.
 
Kredsene fastsætter selv sin forretningsorden.

I 4. kvartal afholdes årsmøde. Generalforsamling afholdes i forbindelse med årsmøde. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Formanden indkalder til årsmøde og generalforsamling med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen ledsages af en foreløbig dagsorden.

Dagsorden til generalforsamlingen skal omfatte:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Valg af formand (i ulige år)
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Forslag til dagsordenens pkt. 4 – Valg af formand, skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at opstille en formandskandidat.
Forslag til dagsordenens pkt. 7 – Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Senest 3 uger før generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden bilagt indkomne forslag til punkt 4 og 7, jf. ovenfor.

Alle medlemmer, jf. § 3 har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Vedtægtsændringer kræver 2/3-dels tilslutning af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på hovedbestyrelsens foranledning eller på skriftlig anmodning til denne fra mindst 1/3 af medlemmerne og med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt indenfor 30 dage efter anmodningen.

Afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 10 fremmødte medlemmer stiller krav om skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen kan, hvis der skriftligt er indkommet forslag til generalforsamlingen herom, med 2/3-dels flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer beslutte at opløse foreningen.

Generalforsamlingen beslutter, hvordan den opløste forenings midler skal anvendes.

Foreningen tegnes af formand og næstformand i fællesskab.

Logo-OEDF