Forretningsorden
for kredsbestyrer

Vedtaegter-nummer

Her er du: 

Kredsbestyrelsen vælges på kredsens ordinære generalforsamling og udøver sine funktioner i henhold til foreningens vedtægter, jf. 10 og nærværende forretningsorden. Foreningen tegnes i alle forhold af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan dog bemyndige kredsformanden til at tegne foreningen i særlige tilfælde.

Der afholdes kredsgeneralforsamling hvert andet år i henhold til vedtægternes 10. Generalforsamlingerne i kredsene afholdes inden 1. oktober.

For region hovedstaden, region Syddanmark og region Nordjylland holdes kredsgeneralforsamling i lige år. I region Sjælland og region Midtdanmark afholdes kredsgeneralforsamling i ulige år.

Der skal indkaldes til kredsgeneralforsamling med mindst 14 dages varsel og den endelige dagsorden skal udsendes senest 7 dage før kredsgeneralforsamlingen afholdes.

Kredsgeneralforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Valg af kredsformand
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Medlemmerne har mulighed for at stille forslag til behandling på kredsens generalforsamling. For at medlemsforslag skal optages på dagsordenen skal forslagene være kredsformanden i hænde seneste 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Den siddende kredsbestyrelse er forpligtet til at stille forslag til valg af formand. Formandskandidaten skal skriftligt bekræfte, at vedkommende er villig til valg.

Referat af kredsgeneralforsamlingerne udarbejdes af kredsbestyrelsen og skal være kredsens medlemmer i hænde senest 14 dage efter kredsgeneralforsamlingen.

Der kan afholdes ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger efter vedtægterne, jf. § 10. Ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger indkaldes med mindst 7 dages varsel. Endelig dagsorden udsendes senest 3 dage før mødet.

Konstituering
Det konstituerende hovedbestyrelsesmøde afholdes senest 10 dage efter generalforsamlingen.

På det konstituerende bestyrelsesmøde vælger kredsbestyrelsen af og blandt sine medlemmer en næstformand der samtidig er suppleant til hovedbestyrelsen.
Nærværende standardforretningsorden er gældende for kredsens arbejde, såfremt der ikke på det konstituerende kredsmøde er vedtaget ændringer hertil. På det konstituerende kredsmøde fastlægges mødeplan for bestyrelsesmøder for hele valgperioden.

Bestyrelsesmøder
Kredsbestyrelsen mødes efter behov. Det er kredsformanden, der indkalder til bestyrelsesmøder. Endelig dagsorden udsendes senest 3 hverdage før mødet. Der føres beslutningsreferat af møderne.

Bestyrelsesmøderne følger nedenstående standarddagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Nyt fra hovedbestyrelsen v. formanden
4. Nyt fra kredsen v. alle
5. Punkter til drøftelse/beslutning
6. Eventuelt

Kredsarrangementer
Det påhviler kredsbestyrelsen at afholde arrangementer som netværk og foredrag lokalt i kredsen. Arrangementerne finansieres hovedsageligt af hovedforeningens midler. I særlige tilfælde kan aktiviteter finansieres gennem brugerbetaling.
Der indkaldes som hovedregel til arrangementer med minimum 14 dages varsel

Hjemmeside
Det påhviler hovedbestyrelsen at sørge for, at foreningens hjemmeside til enhver tid er opdateret med nyeste information fra den samlede forening.

Hovedbestyrelsen
Kredsbestyrelsen er forpligtet til at bringe information til nyhedsbreve for hovedforeningen videre til hovedbestyrelsen. Endvidere principielle spørgsmål til drøftelse i hovedbestyrelsen. Kredsbestyrelsernes arbejde skal ske under hensyntagen til samarbejdsaftaler o.l. indgået af hovedbestyrelsen.

Kredsformanden tegner kredsen i alle forhold.

Kredsformanden fungerer som mødeleder ved kredsmøder og ved bestyrelsesmøder. I dennes fravær udøves mødeledelse af næstformanden.

Kredsformanden er i henhold til vedtægterne tillige medlem af foreningens hovedbestyrelse

Fratræder et medlem af kredsbestyrelsen i en valgperiode, indtræder suppleanten indtil næste valg.

Fratræder flere medlemmer i en valgperiode kan kredsformanden udpege midlertidige bestyrelsesmedlemmer, som fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. De midlertidige udpegede bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af foreningen.

Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kredsbestyrelsen kan indhente sekretariatsbistand hos foreningens sekretariat.

Kredsbestyrelsens medlemmer godkender og underskriver forretningsordenen.
Den underskrevne forretningsorden offentliggøres for kredsens medlemmer på foreningens hjemmeside.

Vedtaget på kredsbestyrelsesmøde
Den 10.september 2008

Lene Lunde
Kredsformand

Rune Jønsson
Bestyrelsesmedlem

Dorthe Randeris
Bestyrelsesmedlem

Logo-OEDF